поиск песни

Sebastián Yatra - Magdalena перевод текстов на английский

художник: 
Sebastián Yatra - Magdalena на Amazon
Sebastián Yatra - Magdalena смотреть на YouTube
Sebastián Yatra - Magdalena слушать на Soundcloud
Align paragraphs

Magdalena

I see you and I want to figure you out
complex, I have to get used to you
The time, going by without your voice
The world spinning without the two of us
 
My girl, a soul free of pain
Your strength, which fills [me] with courage
They gave you wings, you descended from
heavens into my arms
You were the miracle that God gave me as a gift
 
If you leave, you will remain here, because
an angel goes with me wherever I go
You are the light that now lives on in me
The reason to see every morning shine
 
And like the rain, she is filled with sun
I'm going to pray to keep your heart
I'm going to sing your melody
and the nights will turn into days, with your love
I'm going to sing your melody and...
the nights will turn into days, with your love
 
My sun, my sun
my sun, my sun
my sun, my sun
my sun, my sun
My love...
 

Другие перевод текстов песен от этого художника: Sebastián Yatra


С помощью иконки на правой боковой панели вы можете смотреть, слушать или купить онлайн the Magdalena музыкальный файл или компакт-диск.


Тексты песен можно использовать только для личного или образования.
Sebastián Yatra перевод текстов песен авторское право является владельцем этой песни.Больше текстов песен

Align paragraphs

I Only Belong to Myself [You Can't Take Me]

Once again standing at the precipice,
Once again seeing the end
Want to get out of here, have to get away from here.
Nothing's keeping me here,
Have to go forward.
 
If you believe you've met your goal,
Then don't promise yourselves too much.
Without me, not with me.
You won't get me, I'm not staying here.
 
Oh...
 
It's never as we would like it to be
The person who takes a risk can save themselves
I'm never giving up,
I'm never giving myself up, never!
The dangers lurk where you never expect them
Come on, go, even if it's hard
I'm never giving up,
I'm never giving myself up, never!
Because I only belong to myself
 
What's happened?
How can I overcome this?
Whoever wants to chain me
Is at the start and not at the finish.
Yes, this battle isn't over
Only the person who fights back is really free.
I have to get away from here, I want to go home
You all are in the way
But I know, I'll get out.
 
It's never as we would like it to be
The person who takes a risk can save themselves
I'm never giving up,
I'm never giving myself up, never!
The dangers lurk where you never expect them
Come on, go, even if it's hard
I'm never giving up,
I'm never giving myself up, never!
Because I only belong to myself
 
Oh yes, only to myself!
 
Armenian translation

Խնդրում եմ չմոռանաս

Ժամանակը երբեմն սահում է պարզապես
Ու դու հեռացար անցած օրվա հետ
Հեռացար հուշերով
Ես, ես միշտ կհիշեմ քեզ ու կժպտամ
Ու երջանիկ կլինեմ,
Որ եղել ես կողքիս
Թեև բաժանվում են մեր ճամփաները
Ես չեմ մոռանա, ու դու էլ մի՛ մոռացիր
Մեր հիշողությունները
 
Խնդրում եմ, չմոռանաս, խնդրում եմ, չմոռանաս
Երբ ես քեզ հետ էի դժվար պահին
Ու դու էլ՝ ինձ հետ
Խնդրում եմ, չմոռանաս միասին անցկացրած մեր ակնթարթները
Երբ ժամանակն իմն էր ու քոնը
Երբ ազատ էինք ու անկեղծ
Խնդրում եմ չմոռանաս, խնդրում եմ չմոռանաս
 
Ցտեսություն, չկա ավելի տխուր բառ
Ու դժվար է հեռանալը
Տանելով միայն հուշեր
Ով գիտե ինչ կարող էլ լինել
Մենք թողնում ենք ետևում մի կյանք ու ժամանակ
Որ չենք իմանա երբեք ինչպիսին կլիներ
 
Խնդրում եմ չմոռանաս, խնդրում եմ չմոռանաս
Երբ ես քեզ հետ էի դժվար պահին
Ու դու էլ՝ ինձ հետ
Ու չմոռանաս, խնդրում եմ չմոռանաս
 
Խնդրում եմ, չմոռանաս, խնդրում եմ, չմոռանաս
Երբ ես քեզ հետ էի դժվար պահին
Ու դու էլ՝ ինձ հետ
Խնդրում եմ, չմոռանաս միասին անցկացրած մեր ակնթարթները
Երբ ժամանակն իմն էր ու քոնը
Երբ ազատ էինք ու անկեղծ
Խնդրում եմ չմոռանաս, խնդրում եմ չմոռանաս
 
Ու ինչպես էինք ծիծաղում, ինչպես էինք ժխտում
Այս աշխարհն իմն էր ու քոնը
Ու որ ոչ մի երազանք անհնարին չէր թվում
Ես քո հենարանն էի, դու՝ իմը
Փայլում էր մեր ամեն մի օր
Ու մեր անունը գրել էինք մենք երկնքում
Վազում էինք այնքան արագ, այնքան ազատ
Ես ունեի քեզ, դու ունեիր ինձ
 
Խնդրում եմ չմոռանաս, խնդրում եմ չմոռանաս
 

It's Over Now

[Cem Adrian]
Every tale ends one day,
Every fire burns out one day,
Every traveler goes one day,
Every pain stops one day.
 
It's over now, it's over now,
It no longer hurts, it's over now.
It's over now, it's over now,
What happened in my heart was just a dream.
 
[Sagopa Kajmer & Cem Adrian]
Everything ends one day,
Everyone goes one day,
That splits your heart into two!
 
Every star burns out,
Every leaf falls,
Loneliness hits your heart again!
 
You're at the end of the line,
You're deep in the soil,
In middle of the deepest silence you are!
 
Don't leave your hand,
Your own hands,
One to hold you the most is you again!
 
But the rain stops one day,
Tears end,
The Lord lays hope
On you every night!
 
Your face turns to the skies,
Your hands're closed,
Your heart is more injured
Than it ever was!
 
But everything ends one day,
Spring returns,
Running onto the pains,
Right onto you!
 
Everyone loves again,
Love is always forgiven,
If you put on some hope,
All wounds will be healed!
 
[Cem Adrian]
It's over now, it's over now,
It no longer hurts, it's over now.
It's over now, it's over now,
What happened in my heart was just a dream.
 
It's over now, it's over now,
It no longer hurts, it's over now.
It's over now, it's over now,
What happened in my heart was just a dream.
 
Align paragraphs

I do what I want

Rovazzi: No way, Gianni, we've been here for two hours and no fish are biting. None at all!
By the way I don't know, I haven't had any ideas recently. Really, none!
Morandi: It's a fear of every artist's to lose their talent. That's why we built the vault.
Rovazzi: What do you mean, the vault?
Morandi: Fabio, the vault!
 
Pedicini: The vault of successes is the place where celebrities conceal their talents over time.
To preserve your physical aspect, you just need to go through a scanner, which encrypts the physicity and materializes it as a pill, packaged and classified.
Thanks to advanced machines, those having a beautiful voice can materialize it in liquid form and store it over time inside specific bottles, classified and labeled with the name of their legitimate owner.
All of this is then transported into the vault, secure and inaccessible, even for the most evil minds.
 
To violate the vault we needed a plan of extreme difficulty.
Rovazzi: No, Roberto, we don't have enough budget, make it a little bit simpler: take the other script!
Pedicini: Ah, the other one... so the other one.
Rovazzi: Yeah, the one with 'The plan was very simple, 1, 2, 3, 4, Pippo Baudo'.
Pedicini: 1, 2, 3, 4, Pippo Baudo. Okay.
Rovazzi: Perfect, let's go on!
 
Pedicini: The plan was very simple.
Going through the main entrance disguised as a cleaner.
Rovazzi: Hello!
Boldi: Good morning! Who are you?
Rovazzi: Fabio Rovazzi.
Boldi: Fabio Rovazzi... No, actually, from our system, it looks like you have no talents here.
Rovazzi: Ah, but I'm here to clean the vault, see?
Boldi: Ah, you're here to clean?
Rovazzi: Well, yes!
Boldi: Ah, well, then go. Go. Come on!
Rovazzi: Thank you.
 
Pedicini: Follow the corridor and turn right.
The password is '1234'.
Use Pippo Baudo's photo.
Rovazzi: I'm in.
Pedicini: Change your clothes.
 
Use the spray on the cameras.
Boldi: Damn it...
Screwed! Fool!
Pedicini: You've got fifteen seconds until it closes up. Hurry up.
Take a pill so they can't recognize you.
Good luck.
 
Rovazzi [Voice: Fabio Rovazzi]:
Everything's in a bag
I know, this was a big one
Please wait, I'm in a hurry
 
It's all a copy-paste
Fashion controls us
I disappear in the crowd
 
I could dance like Bolle
Sing out of happiness
Getting Zalone's income
Instead I'm still here
 
I look for some cool place and take some ability
In the bounds of legality
 
Rovazzi [Voice: Emma Marrone]:
I do what I want
I do what I feel like doing
This summer I'm out of control
And I don't need the lyrics anyway
 
Because with this voice here - pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra pa pa pa ra ra
With this voice here - pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra
 
Pedicini: Steal a vehicle to escape.
Rovazzi: Take it easy, there's no need: I got it.
Ramazzotti: Give me back my voice.
Rovazzi: But - Eros... Eh...
Ramazzotti: Hey, no stealing, Rovazzi!
Rovazzi: I know, I know.
Ramazzotti: Come on!
Rovazzi: Here it is.
All right.
Ramazzotti: Remember: you don't need my voice:
This is enough.
Rovazzi: It's a clothes peg!1
Ramazzotti: Exactly.
Bye.
 
Rovazzi [Voice: Fabio Rovazzi]:
I hit the ground running
And escape my karma
A status that excites me
 
I want to break off
General stress
Dive into the sea
 
There's no need to worry, mommy
I'm taking off, I have to turn it off
I'll call you back later, you have to calm down
There's no problem: I'm on a Panda2
 
You weren't expecting this song
And I'm going to give you an ending against any prediction
But I'm not the hero of your plain old stories
And I'm against all spoilers
 
Rovazzi [Voice: Nek]:
I do what I want
I do what I feel like doing
This summer I'm out of control
And I don't need the lyrics anyway
 
Because with this voice here - pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra pa pa pa ra ra
With this voice here - pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra pa pa pa ra ra
Pa pa ra ra ra ra
 
Rovazzi [Voice: Fabio Rovazzi]:
Attracted by evil
Honesty has no budget
Everything that's forbidden
We like
 
Luis Sal [Voice: Al Bano]:
We make bad models
Normality
Fifteen minutes of celebrity
 
With this voice here
 
Rovazzi: Really?
Luis Sal: Actually it's been really easy:
In the last few days I've made friends with the guards, and I exchanged your bag for a pack of cigarettes
Rovazzi: No, come on... Even the customized hat... No, please...
Will you let me out, please?
 
Enough!
Guardia: Rovazzi! Come! They've just posted bail.
You can go out.
Rovazzi: Really?
Guardia: Come!
Luis Sal: And for me? Nothing? How! Darn it!
Rovazzi: Maybe next time you might want to say this 'bail thing' quietly...
But who paid?
Guardia: (?) Straight ahead, please.
Go.
 
Rovazzi: Hello. but... how does it work here, do I have to... give you some documents...
Does any of you know who paid...
Briatore: I paid. You're out.
 
  • 1. This part is making fun of Eros Ramazzotti's nasal voice
  • 2. Famous Italian car model
Unless a secondary source is specified below, you may use this translation wherever you want as long as you put a visible link to this page. Otherwise check the source.